Algemene-Voorwaarden


De Stichting verleent tijdens de exploitatie een drietal diensten, te weten:

 

  1. Het bieden van een cultureel platform met muziek/cabaret/zang en theater      voorstellingen aan een ieder die daarin geïnteresseerd is.
  2. Het bieden van een kunstplatform.
  3. Het bieden van zaalruimte voor vergaderingen, scholing, oefenruimte, optredens, bruiloftsceremonieën, opstellingen, dit alles in de ruimste zin des woord.

 

Voorwaarden ad 1 -  Het bieden van een cultureel platform:

 

  • De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel en/of verlies van goederen door bezoekende personen.
  • Indien vooraf of bij entree kennis is gegeven dat er kosten zijn verbonden aan het bezoek zullen deze geïnd worden bij binnenkomst, de Stichting accepteert Pin betalingen via alle gangbare betaalkaarten en creditcards alsmede contante betalingen.
  • Geïnteresseerden welke via de website hebben gereserveerd maar door omstandigheden niet komen opdagen zijn geen betaling verschuldigd. Reserveringen via de website kunnen ten alle tijden middels de ontvangen bevestigingsmail worden herroepen.

 

Voorwaarden ad 2 – Het bieden van een kunstplatform:

 

  • De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan de in bruikleen verstrekte kunst welke tentoongesteld wordt.
  • Tentoonstellen vindt in nauw overleg plaats met het Stichtingsbestuur om schade aan het monumentale interieur te voorkomen. Door tentoon steller aangebrachte schade kan door de Stichting op betrokkene worden verhaald.
  • Toegang is in de regel gratis tenzij expliciet anders vermeld.

 

Voorwaarden ad 3 – Het bieden van zaalruimte voor activiteiten zoals vermeld:

 

  • Hiervoor gelden de voorwaarden voor gebruik ruimtes in de Herboren Toren, zoals hieronder vermeld:


 

Voorwaarden gebruik ruimtes in de Herboren Toren

  

1 Accommodatie 

 

Naam accommodatie: Herboren Toren, Burgerweg 62A, Burgerbrug, 

Beschikbare ruimtes: Grote zaal en consistorie.
 
 

2 Confirmatie 

 

Door ter plaatse te verschijnen en één of meer ruimtes van de Herboren Toren in gebruik te nemen confirmeert gebruiker/huurder zich aan de navolgende voorwaarden: 

 

3 Voorwaarden 

 

Voorwaarden/verplichtingen voor de gebruiker/huurder 

 

a) Gebruiker verplicht de vooraf overeengekomen huurprijs aan de Stichting Maatschappelijk en Cultureel centrum de Herboren Toren te voldoen. Indien de Stichting de entreegelden incasseert zal de huurprijs, tenzij anders overeengekomen, bestaan uit 20% van de overeengekomen entreegelden. Hiervoor dient een factuur naar de penningmeester te worden gestuurd;

b) Onderverhuur is niet toegestaan; 

d) De kerk / zaal moet door de huurder overeenkomstig haar bestemming worden gebruikt; 

aanwijzingen van de verhuurder in dit kader moeten stipt worden opgevolgd; 

e) In de kerk / zaal en overige ruimten mag niet worden gerookt; 

f) De huurder dient zich te houden aan de overeengekomen tijden;  

g) De kerk / zaal dient na het overeengekomen gebruik te worden achtergelaten zoals 

huurder de kerk / zaal in gebruik nam; 

h) De huurder is verplicht de verhuurder c.q. de beheerder onmiddellijk in kennis te stellen 

van alle schade en/of gebreken aan de kerk / zaal of inventaris daarvan; 

i) De huurder is verplicht tot vergoeding van schade aan de accommodatie en inventaris, die

door zijn toedoen is veroorzaakt; 

j) De in de kerk / zaal aanwezige nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd de 

brandblusmiddelen moeten bereikbaar zijn en blijven; 

 

Bepalingen voor de verhuurder 

 

a) De verhuurder draagt er zorg voor dat de kerk / zaal tijdig schoon en toegankelijk is. Indien is overeengekomen dat de zaal/kerk verwarmd is zal de verwarming minimaal een uur voor de overeengekomen tijd worden ontstoken.

b)  De verhuurder is gerechtigd om over de kerk / zaal te beschikken voor het uitvoeren van 

onderhoudswerkzaamheden van de verhuurder zelf; van dit recht zal uitsluitend gebruik worden gemaakt in goed overleg met de huurder; 

 

c) De verhuurder is gerechtigd om in geval van wanbetaling of het anderszins niet nakomen 

van overeengekomen voorwaarden door de huurder, een bestaande overeenkomst met 

onmiddellijke ingang op te zeggen en de toegang tot de accommodatie te weigeren; 

 

d) De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van 

letsel, toegebracht aan derden door de gebruikers van de accommodatie; 

 

e) De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of 

zoekraken van materialen en eigendommen van gebruikers; 


 f) In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.